Märgi kõik loetuks
MINULE.ee veebisaidi kasutamise põhitingimused

o 1.1. Veebisait on mõeldud Teenuste pakkumiseks Kasutajale. o 1.2. Veebisaidi kasutamiseks loetakse mistahes Veebisaidil asuva objekti kasutamist ükskõik mis viisil, sealhulgas Teenuste kasutamist. o 1.3. Veebisaiti võib kasutada ainult kooskõlas Kasutustingimustega. Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, puudub tal õigus Veebisaiti kasutada. Kasutustingimused jäävad Kasutajale kättesaadavaks Veebisaidi leheküljel http://www.minule.ee/ o 1.4. Lisaks Kasutustingimustele võib Haldaja iga Veebisaidil pakutava Teenuse kohta kehtestada Lisatingimusi. Kui Kasutaja ei nõustu vastava Teenuse Lisatingimustega, puudub tal õigus seda Teenust kasutada. Lisatingimused jäävad Kasutajale kättesaadavaks Veebisaidi leheküljel http://www.minule.ee ja/või vastava Teenuse kohta Veebisaidil avatud leheküljel ja/või Teenuse juhistes ja/või lepitakse kokku Kasutajaga eraldi sõlmitavas Lepingus. Lisatingimused on osa Kasutustingimustest. o 1.5. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. o 1.6. Veebisaidi kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu (kuid mitte ainult): Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome jne. Veebisaidi kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebisaidile automaatseid päringuid mistahes eesmärgil. o 1.7. Veebisaidi kasutamiseks tuleb isikul sõlmida Haldajaga Leping. Kasutustingimused on Lepingu tingimused. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes. o 1.8. Kasutaja on kohustatud enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma. o 1.9. Sõltuvalt Kasutajatasemest toimub Haldajaga Lepingu sõlmimine järgnevalt:  1.9.1. kui Kasutaja asub Teenuseid tegelikult kasutama (Tavakasutaja);  1.9.2. kui Kasutaja on esitanud Haldajale Veebisaidi kaudu avalduse registreerumiseks ja saab ligipääsu personaalsele Veebisaidi kasutajakontole (Registreerunud Kasutaja);. o 1.10. Kasutaja on kohustatud tasuma Veebisaidi ja Teenuste kasutamise eest vastavalt Hinnakirjale, kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti. o 1.11. Kasutaja peab tagama, et tal on õigus Lepingut sõlmida. See tähendab, et:  1.11.1. Lepingu sõlmimiseks Haldajaga peab Kasutaja olema täisealine (vähemalt 18-aastane) ning suutma oma tegudest aru saada ja neid juhtida.  1.11.2. Kui Kasutaja kasutab Teenuseid esindaja kaudu või tegutseb Teenuseid kasutades teise isiku esindajana, siis vastutab Kasutaja ise selle eest, et Lepingu sõlmimiseks, Teenuste kasutamiseks oleksid olemas vajalikud volitused ning et esindajana tegutsemine oleks kolmandatele isikutele selgelt äratuntav. • 2. Kasutajatasemed o 2.1. Veebisaidil on määratud järgmised Kasutajatasemed:  2.1.1. Tavakasutaja – saab kasutada Veebisaiti ja Teenuseid piiratud ulatuses, milleks ei ole vajalik luua personaalset Veebisaidi kasutajakontot. Tavakasutajale ei laiene Registreerunud Kasutaja õigused ja kohustused;  2.1.2. Registreerunud Kasutaja – saab kasutada Veebisaiti ja Teenuseid personaalse Veebisaidi kasutajakonto abil. Lisaks laienevad Registreerunud Kasutajale ka Tavakasutaja õigused ja kohustused;  2.1.3. Teenusepakkuja – saab kasutada Veebisaiti ja Teenuseid ning pakkuda oma kaupu ja teenuseid teistele Kasutajatele Veebisaidi teenusepakkujakonto abil. Teenusepakkujale laienevad Tavakasutaja ja Registreerunud Kasutaja õigused ja kohustused üksnes osaliselt niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus Teenusepakkuja õiguste ja kohustustega. o 2.2. Tavakasutajal on õigus:  2.2.1. tutvuda Veebisaidi Sisuga;  2.2.2. teostada otsinguid Andmebaasides ja kasutada muid Tavakasutajale kätte-saadavaid Teenuseid;  2.2.3. esitada Haldajale Veebisaidi kaudu avaldus registreerumiseks ja luua personaalne Veebisaidi kasutajakonto (Registreerunud Kasutaja) või sõlmida Haldajaga Leping teenusepakkuja loomiseks ja teenusepakkujale suunatud Teenuste kasutamiseks (Äriklient). o 2.3. Registreerunud Kasutajal on õigus:  2.3.2. kasutada Veebisaidile sisenemiseks turvalist sisselogimist;  2.3.3. salvestada personaalsel Veebisaidi kasutajakontol andmeid huvipakkuvate teenuste jm kaupade kohta;  2.3.4. broneerida teenustele aega;  2.3.5. sisestada foorumisse sõnumeid ja alustada foorumis uusi teemasid;  2.3.6. muuta enda poolt foorumis avaldatud sõnumeid;  2.3.7. kasutada kõiki muid Registreerunud Kasutajale kättesaadavaid Teenuseid;  2.3.8. tutvuda Haldaja poolt Veebiportaalis Kasutaja kohta salvestatud Isikuandmetega;  2.3.9. näha Haldaja käsutuses olevaid andmeid Kasutaja kohta ja nõuda andmete parandamist. o 3.4. Teenusepakkujal on õigus:  3.4.1. kasutada ärikliendikonto vahendusel kättesaadavaid Teenuseid ja muid Teenuseid vastavalt Haldajaga sõlmitud Teenusepakkujalepingule;  3.4.2. anda oma kasutajakonto kasutamiseks volitus füüsilistele isikutele, kes on Ärikliendi töötajad või kellel on õigus Ärikliendi kasutajakontole juurdepääsuks ja selle kaudu Teenuste kasutamiseks muul lepingulisel või seadusest tuleneval alusel; • 4. Registreerimine o 4.1. Registreerimisel peab Kasutaja esitama Haldaja poolt nõutud kohustuslikud andmed ja aktsepteerima Kasutustingimusi. Kasutustingimuste aktsepteerimiseks klõpsab Kasutaja selleks ettenähtud väljale, milleks Haldaja on loonud vastava võimaluse registreerumise kasutajaliideses. o 4.2. Haldaja küsib registreerimisel Kasutajalt kohustuslike Isikuandmetena Kasutaja ees- ja perekonnanime, sünniaastat, e-postiaadressi . o 4.3. Registreerumisel saab Kasutaja enda käsutusse lisaks muudele õigustele personaalse Veebisaidi kasutajakonto, Teenusepakkuja puhul ärikliendikonto. o 4.4. Kasutaja registreering Veebisaidil kehtib tähtajatult. • 5. Isiku tuvastamine ja kasutajakonto o 5.1. Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma Veebisaidi keskkonda sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte. o 5.2. Registreerunud Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse. o 5.3. Teatud Teenuste kasutamiseks võib Haldaja nõuda Kasutaja isiku tuvastamist ID-kaardi või pangalingi kaudu. • 6. Veebisaidi kasutamise üldised piirangud o 6.1. Veebisaiti ei või kasutada õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks. Veebisaidile lisatav Sisu ei tohi olla vastuolus Kasutustingimuste, Veebisaidi hea tava ega õigusaktidega. See tähendab muu hulgas, et ka Kasutajate poolt pakutavad kaubad ja teenused peavad olema kooskõlas Kasutustingimuste, Veebisaidi hea tava ja õigusaktidega. Näiteks peab Kasutaja tagama, et tal on olemas vajalikud tegevusload, nõusolekud, litsentsid ja registreeringud vastavate teenuste pakkumiseks. o 6.2. Haldaja käsitleb Kasutajat avaldajana võlaõigusseaduse § 1047 lg 1 tähenduses. Kui Kasutaja esitab Haldajale või lisab Veebisaidile Sisu, peab ta tagama, et see oleks täpne, õige, täielik ja asjakohane. See puudutab ka andmeid teiste Kasutajate ja muude isikute kohta. o 6.3. Kõlvatu konkurents on keelatud. Sealhulgas on keelatud:  6.3.1. eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine kas enda või kaubaturul osaleva teise ettevõtja, tema kauba või töövahendi kohta;  6.3.2. konkurendi või tema kauba halvustamine;  6.3.3. konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine;  6.3.4. konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine. o 6.4. Keelatud on kasutada teise isiku autoriõigusega kaitstud Teost või sellest tuletatud Teost ilma selle Teose omaniku ja autoriõiguste omaja (autor, esitaja, litsentsisaaja, tööandja, andmebaasi tegija jms) nõusolekuta. Kasutaja tagab, et Teose lisamine Veebisaidile on kooskõlas õigusaktidega. o 6.5. Veebisaidile ei või lisada:  6.5.1. pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageerivat Sisu;  6.5.2. roppusi;  6.5.3. muud Sisu, mis on vastuolus üldiste moraalinormide ja eetiliste põhimõtetega. o 6.6. Kui Kasutaja avaldab Veebisaidil väärtushinnanguid, ei tohi nende eesmärgiks olla teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine. Sellise eesmärgiga tegevus võib olla näiteks laimamine ja sõimamine, samuti ässitamine tülidele, asjakohatutele vaidlustele või omakohtule. Keelatud on ka vaenu ja vihkamise õhutamine, tagakiusamine ning diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu (sh rahvuse), veendumuste või usutunnistuse alusel, samuti varalise, sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. o 6.8. Kasutaja poolt Veebisaidile lisatav Sisu ja elektronposti saadetised Haldajale või teistele Kasutajatele ei tohi sisaldada viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Veebisaidi tavapärast tööd või mis salvestuvad Kasutajate arvutitesse ning häirivad või kahjustavad Veebisaidi või Kasutajate arvutite tavapärast funktsioneerimist. o 6.9. Keelatud on koormata Veebisaiti sellega mitteseotud Sisuga. o 6.10. Kasutaja on kohustatud hoidma salajas talle Veebisaidi kasutamisel teatavaks saanud isikuandmeid ja konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas, kuid mitte ainult, teiste Kasutajate identiteeti, v.a kui avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või kui avaldamiseks on pädeva isiku nõusolek. o 6.11. Haldajal on õigus kontrollida Kasutajate poolt Veebisaidile lisatud Sisu ja Kasutajate toiminguid Veebisaidil. o 6.12. Haldaja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida Kasutajad Veebisaidi kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad, ega otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. • 7. Teenusepakkumise sõlmimine o 7.1. Haldaja ei osale ise (näiteks agendi, maakleri, komisjonäri, esindajana või muul viisil) reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Veebisaidil avaldatud pakkumiste tulemusel Kasutajate vahel. o 7.2. Kasutajad sõlmivad Veebisaidil müügitehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad täies ulatuses ise nende vahel sõlmitud lepingute ja müügitingimuste täitmise eest.. • 8. Autoriõigused o 8.1. Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Veebisaidile, Andmebaasidele ja autoriõigused selle koosseisus olevatele Teostele, sealhulgas Tarkvarale, uudistele, sõnumitele, tekstidele, Veebisaidi graafilisele, muusikalisele jm kujundusele. o 8.2. Kasutaja loovutab Haldajale tasuta kõik varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses Teosele, kaasa arvatud õigused Teose reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, töötlemisele, kogumike ja andmebaaside koostamisele, avalikule esitamisele, üldsusele kättesaadavaks tegemisele jms, mistahes vormis ja viisil, ilma geograafiliste piiranguteta ning kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Varalised õigused loetakse loovutatuks Haldajale koheselt Teose üleslaadimisega Veebisaidile.. o 8.3. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebisaiti ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada. o 8.4. Kasutaja või muu isiku poolt Veebisaidi või selle koosseisu kuuluvate Teoste ilma Haldaja nõusolekuta kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse. o 8.5. Kasutaja kinnitab Veebisaiti kasutama asumisega, et ta on teadlik Haldaja autoriõigustest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest (andmebaasi tegija õigustest) ning et ta ei riku Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda. o 8.6. Kasutaja kinnitab Veebisaidile Teoste või Sisu lisamisega, et talle kuuluvad autoriõigused või muud intellektuaalse omandi õigused sellele Teosele või Sisule või tal on muu õiguslik alus Teose või Sisu lisamiseks. • 9. Kasutaja andmete kaitse o 9.1. Kasutaja Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Haldaja. o 9.2. Haldaja kogub Kasutaja kohta andmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel järgmiselt:  9.2.1. Kasutaja edastab ise vastavad andmed Haldajale (näiteks sisestab Veebilehel oma nime, e-maili, postiaadressi või telefoninumbri);  9.2.2. Haldaja kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Veebisaidil ja Teenuste kasutamisel. o 9.3. Haldaja ei edasta Kasutajate kohta saadud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kasutaja nõusolekuta. o 9.4. Kui Kasutaja andmed muutuvad, on Kasutaja kohustatud Haldajat sellest teavitama, et hoida andmeid ajakohastena. • 10. Haldaja õiguskaitsevahendid o 10.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Veebisaidis kehtivaid häid tavasid või õigusakte, on Haldajal õigus ajutiselt:  10.1.1. piirata Kasutaja Veebisaidi kasutusõiguseid;  10.1.2. blokeerida Kasutaja personaalne Veebisaidi kasutajakonto või ärikliendikonto;  10.1.3. tõkestada Kasutaja IP-aadressilt juurdepääs Veebisaidile või selle osale. o 10.3. Kui Kasutaja korduvalt ja oluliselt rikub Kasutustingimusi, on Haldajal õigus:  10.3.1. keelata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine;  10.3.2. kustutada Kasutaja personaalne Veebisaidi kasutajakonto või ärikliendikonto;  10.3.3. tõkestada rikkunud Kasutaja IP-aadressilt juurdepääs Veebisaidile kui tervikule. o 10.4. Kui Haldajale esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud või Veebisaidile lisatud Sisu on vastuolus Kasutustingimuste, Veebisaidi hea tava või õigusaktidega, siis on Haldajal õigus:  10.4.1. muuta või kustutada mittevastavat Sisu või selle osa, kui on ilmselge, et see ei ole kooskõlas Kasutustingimuste, Veebisaidi hea tava või õigusaktidega;  10.4.2. Sisu Veebisaidilt ajutiselt kõrvaldada või tõkestada sellele juurdepääs ilma kustutamiseta; o 10.5. Haldaja võib Veebisaidilt kaebuse alusel eemaldatud Sisu uuesti Veebisaidile lisada või sellele juurdepääs taastada juhul, kui Haldajale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse kohta Kasutustingimustele, Veebisaidi heale tavale või õigusaktidele (näiteks autori kirjalik nõusolek foto kasutamiseks Veebisaidil jms). o 10.6. Haldajal on õigus tõkestada juurdepääs Veebisaidile isikul, kes kasutab Veebisaiti ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes (näiteks reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks ilma Haldaja vastava loata). o 10.7. Kui Haldaja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mis tahes failidele või muule kasutajakontol sisalduvale infole. • 11. Lõppsätted o 11.1. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. o 11.2. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust. o 11.3. Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda. o 11.5. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Veebisaidi arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja Hinnakirju. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta siis, kui seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises, uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine, Kasutajate pidevad kaebused, Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt, vajadus Kasutaja andmete kaitse tõhustamiseks, muudatused Haldaja töökorralduses, tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Veebisaidi haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste või Hinnakirjade muutustest Veebisaidi vahendusel vähemalt kaks nädalat enne uute Kasutustingimuste või Hinnakirjade kehtestamist. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutumisest ei teavitata. Kui Kasutaja ei nõustu nimetatud muudatustega, on Kasutajal õigus Leping lõpetada muudatuste jõustumisele eelneva kahe nädala jooksul. Kui Kasutaja jätkab Veebisaidi ja Teenuse kasutamist pärast nimetatud kahenädalase tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste või Hinnakirjade muudatustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti nendele Teenustele, mille eest on tasutud enne vastavate muudatuste jõustumist, v.a kui muudatused ei takista nende Teenuste edasist kasutamist ega kahjusta nendest Teenustest mõjutatud Kasutajaid ebamõistlikult. 12. Mõisted • 12.1. Andmebaas – Haldaja poolt hallatav andmebaas. Andmebaasist on võimalik otsida erinevaid teenuseid. • 12.2. Haldaja – OÜ Mobeg; • 12.3. Hinnakiri – Haldaja poolt Kasutajale Veebisaidil pakutavate Teenuste kasutamiseks kehtestatud tasude loetelu; • 12.4. Isikuandmed – füüsilisest isikust Kasutaja tuvastamist võimaldavad andmed Veebisaidil või Andmebaasis; • 12.5. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebisaiti või Teenuseid; • 12.6. Kasutajatase – Kasutajale võimaldatud õigused ja kehtestatud kohustused Veebisaidi ja Teenuste kasutamiseks (Tavakasutaja, Registreerunud Kasutaja või Teenusepakkuja/Äriklient); • 12.7. Kasutustingimused – Haldaja poolt kehtestatud üldtingimused Veebisaidi ja Teenuste kasutamiseks • 12.8. Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline tehing Veebisaidi ja Teenuste kasutamiseks; • 12.9. Sisu – Haldaja või Kasutajate poolt Andmebaasi või Veebisaidile lisatud Teosed, andmed ning muud materjalid; • 12.10. Teenused – kõik Veebisaidi vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik broneerida pakutavaid teenuseid. Andmebaasis otsinguid, avaldada sõnumeid foorumites, kommenteerida ning hinnata teisi kasutajaid.

Loo kasutaja konto

Naine Mees
Kasuta facebooki kontot
Saatsime Teie e-posti aadressile kirja konto aktiveerimise juhistega
Teie konto on aktiveeritud. Head kasutamist!
Minule.ee on iluportaal, kust leiad endale vajaliku iluteenuse või -protseduuri. Broneeri aeg enda jaoks sobiva teenusepakkuja juures lihtsalt ning kiirelt.

* Unustasid salasõna?